10. člen (prostovoljske organizacije)

natisni

10. člen
(prostovoljske organizacije)
(1) Prostovoljske organizacije so pravne osebe zasebnega prava, priglašene v razvid prostovoljskih organizacij iz 39. člena tega zakona, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih primarna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določeno v 2. členu tega zakona, ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v splošno korist .

(2) Če sta pri izvajanju prostovoljskega dela udeleženi organizacija, ki zagotavlja in usposablja prostovoljce ter organizira prostovoljsko delo in organizacija, v okviru katere se prostovoljsko delo opravlja, morata skleniti pisni dogovor o izvrševanju pravic in obveznosti do prostovoljca in uporabnikov prostovoljskega dela, kot jih določa ta zakon.

(3) Prostovoljske organizacije ne morejo biti politične stranke, sindikalne organizacije, združenja delodajalcev, poklicna in strokovna združenja ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so prostovoljske organizacije tudi sestavni deli cerkva in drugih verskih skupnosti, ki imajo pravno osebnost na podlagi Zakona o verski svobodi in izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!