45. člen (podelitev Nagrade in Priznanja)

natisni
45. člen
(podelitev Nagrade in Priznanja)

(1) Vsako leto se lahko zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim organizacijam podeli največ ena Nagrada ter največ šest Priznanj. Podeljujejo se za vsa področja prostovoljstva.

(2) O podelitvi odloča Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva ( v nadaljnjem besedilu: Odbor) z najmanj dvotretjinsko večino vseh članov.

(3) Prostovoljcu se lahko podeli največ ena Nagrada in največ eno Priznanje.

(4) Nagrada in Priznanje se izkazujeta s finančno nagrado in posebno listino.

(5) Nagrado in Priznanje podeljuje vsako leto ob svetovnem dnevu prostovoljstva Odbor, izroči pa predsednik Odbora.

(6) Nagrada in Priznanje Republike Slovenije se ne moreta podeliti posmrtno ali organizaciji, ki je v času postopka ocenjevanja in podeljevanja iz kateregakoli razloga prenehala ali je v postopku prenehanja.

(7) Višino Nagrade in Priznanja tako, da je razmerje med njima 3:1, določi, na predlog Odbora, Vlada Republike Slovenije.

(8) Podrobnejšo ureditev Nagrade in Priznanj, podrobnejši način predlaganja kandidatov, obliko in vsebino javnega poziva iz drugega odstavka 47. člena, podrobnejše kriterije in merila za podelitev Nagrade in Priznanja, način podelitve Nagrade in Priznanja, način oblikovanja strokovnih komisij iz petega odstavka 46. člena ter pristojnosti in področja njihovega dela in vsebino ter roke za objavo poročila o delu iz drugega odstavka 47. člena določi Vlada Republike Slovenije.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!