Predmet posvetovanja natisni E-pošta

Bistvene spremembe zakona se nanašajo na prenos zahtev treh evropskih direktiv v slovenski pravni red. Druge spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na dopolnitve pri izdajanju okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj ter z namenom odprave redakcijskih napak.

Prva izmed direktiv pomeni vključitev letalske dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski Skupnosti. Druga direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo se v ZVO prenaša z namenom prilagoditve in spremembe obstoječih členov, predvsem pa zaradi določitve akcijskih načrtov in zahtev, povezanih s čezmejnim sodelovanjem v primeru onesnaženja zraka, kadar to sega na območje več držav članic. Prenos tretje direktive pomeni izboljšanje in razširitev obstoječega sistema Evropske Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.

Druge spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na dopolnitve pri izdajanju okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj (zaradi uskladitve z zahtevami Direktive 96/61/ES), s čimer želi pripravljavec zakona odpraviti določene težave, ki se pojavljajo pri vodenju upravnih postopkov.

Osnutek zakona:

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-C) (doc, 475 kb)

Direktive:

Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti

Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo

Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja


{!jomcomment}