O projektu

1. Uvod
2. Kdo smo
3. O projektu
4. Predstavitvena knjižica (pdf, 695 kb)
5. Video animacija NVO varujejo naše zdravje
6. Video predstavitev vsebinske mreže NVO za zdravje pod sloganom "NVO varujejo naše zdravje"

NVO varujejo naše zdravje

Vzpostavitev in razvoj podpornega okolja za informiranje, mreženje, krepitev in participacijo nevladnih organizacij, delujočih na področju zdravja na nacionalni in EU ravni

www.tobak-zveza.si

Uvod

Civilna družba igra in bo tudi v prihodnosti igrala pomembno vlogo pri oblikovanju in doseganju ciljev v zdravstvu. Še posebej je pomembna dejavnost na podrocjih, ki lahko plemenitijo in dopolnjujejo delo Evropske unije in držav clanic za zagotavljanje zdravja njenih državljanov.

Vlada Republike Slovenije je v svojem dokumentu »Strateška izhodišca Vlade RS za sodelovanje z NVO« zapisala, da sta obstoj in delovanje NVO pomemben pogoj za vsestransko uveljavljanje nacel pluralnosti in demokracije v družbi in da posamezniki s povezovanjem v NVO in druge oblike organiziranja civilne družbe vplivajo na celovit in trajnostno naravnan družbeni razvoj, porast družbene blaginje, kakovosti življenja ter socialne varnosti.

Državljani prevzemajo pobudo z željo, da vplivajo na sprejemanje odlocitev na razlicnih ravneh odlocanja, saj del svojih potreb želijo zadovoljevati skupaj z drugimi na bolj direkten nacin. Z izvajanjem dolocenih funkcij NVO prevzamejo del odgovornosti za splošno dobrobit in družbeni razvoj, zato so poleg formalnega priznanja njihovega pomena, upravicene tudi do pravne varnosti in sozagotavljanja materialnih in drugih pogojev na vseh ravneh njihovega delovanja (lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni).

Slovenske nevladne organizacije smo v »Memorandumu slovenskih NVO« izrazile trdno prepricanje, da lahko nevladni sektor pomembno pripomore pri usposabljanju visoko ucinkovite delovne sile, ki je odzivna na nenehne spremembe socialnogospodarskih razmer. Pripomoremo lahko k racionalnejši javni porabi z uporabo strokovnih in drugih znanj, s katerimi lahko ob prenosu nekaterih storitev iz javnega sektorja na nevladne organizacije, le-te opravimo fleksibilneje, ucinkoviteje in bolj ekonomicno, predvsem pa jih lahko približamo dejanskim potrebam državljanov ter s spodbujanjem solidarnosti in prostovoljnega dela pripomoremo med ljudmi krepiti zavest o pomenu prevzemanja lastnega dela odgovornosti za reševanje aktualnih družbenih problemov. Vsi skupaj moramo stremeti h krepitvi civilnega dialoga, boljši ureditvi razmer v odnosu med vladnim in nevladnim sektorjem in k svetu, kjer »argumentirana dejstva ne bodo preslišana«.

NVO so že povezane na regionalnih ravneh, manjkala pa je še kljucna povezanost za vsebinska podrocja na nacionalni ravni, ki bo NVO partnericam nudila aktualne specificne informacije NVO za podrocje zdravja in jim omogocala razvoj, krepitev in medsebojno sodelovanje na nacionalni in EU ravni.

Vsebinska mreža bo z razumevanjem akademsko strokovnega stališca širši javnosti preko na novo sklenjenih trajno zasnovanih partnerstev nudila dostop do delovnih skupin strokovnjakov in posameznikov, ki se ukvarjajo z zdravjem (civilni dialog). Trajnostno povezana mreža NVO s podrocja zdravja bo clanice mreže oskrbovala z informacijami o aktualni politiki in kljucnih vsebinskih vprašanjih na podrocju zdravja in kakšne so možnosti nevladnih organizacij, da se aktivno vkljucijo v postopke odlocanja tako na nacionalni kot na EU ravni. Mreža bo s svojim delovanjem spodbujala NVO k strokovnemu usposabljanju svojih stalnih in novo pridobljenih clanov, clanov partnerskih NVO, zaposlenih in prostovoljcev. Preko medijev bo poskrbela za približanje vsebinskih programov širši javnosti in posebnim ciljnim skupinam.

S projektom bomo dosegli povecano profesionalno organiziranost NVO, delujocih na podrocju varovanja zdravja. Preko poenotenih normativov delovanja NVO, strokovnega razvoja kadrov v NVO in zagotovljenih pogojev delovanja NVO bomo dosegli profesionaliziran nivo socialnega dialoga med vlado in iniciativo državljanov. Prvi korak k uresnicevanju zadanega cilja pa je okrepljen funkcionalni pretok informacij med vsemi vpletenimi subjekti. Vsebinska mreža NVO, ki se pri svojem delu ukvarjajo z varovanjem zdravja, pomeni doprinos k povecanemu družbenemu kapitalu za krepitev javno koristnega delovanja.

Za kakovostno uresnicitev cilja našega delovanja zmoremo veliko vec, ce smo povezani, prenašamo ideje, izkušnje ter inovacije, s cimer želimo ustvariti momentum. V okviru projekta bo mreža aktivno sodelovala s številnimi strokovnjaki, organizacijami, društvi, zavodi in drugimi NVO, da bo prenos znanja ucinkovitejši in bo nudila možnost vsem slojem prebivalstva v Sloveniji aktivnejše sodelovanje v procesih varovanja zdravja.

Mihaela Lovše

vodja vsebinske mreže

Mihaela_Lovse_SZTK

Kdo smo

Slovenska zveza za tobacno kontrolo

Slovenska zveza za tobacno kontrolo (v nadaljevanju SZTK) je mocna vsebinska mreža v slovenskem prostoru in Evropski uniji in vkljucuje 25 nevladnih organizacij, ki zajemajo vec tisoc clanov. SZTK že šest let vodi projektno delo na podrocju zdravja, informiranja NVO, svetovanja, izobraževanja in promocije zdravja nasploh. Povezani smo z vsemi kljucnimi akterji v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za zdravje RS, Inštitut RS za varovanje zdravja, mreža NVO, itd.) in Evropski uniji (ENSP, UICC, UEN, EPHA, Globalink, Evropska komisija, itd.), delujocih na podrocju politik zdravja s prenosi modelov dobrih praks. Daljše obdobje spremljamo podrocje napredka mrež NVO v okviru prizadevanja Ministrstva za javno upravo in Evropske unije.

Uživamo podporo Ministrstva za zdravje RS, Evropske komisije, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, Zavoda za zaposlovanje RS, lokalnih skupnosti, še posebej Mestne obcine Maribor in raznih podjetij.

Izobrazili smo preko 200 prostovoljcev in delavcev brez zaposlitve razlicnih strok za delo na podrocju promocije zdravja v NVO in še posebej na podrocju preventive rabe tobaka. O svojih dejavnostih kontinuirano informiramo vse sloje prebivalstva s pomocjo medijev, javnih prireditev, okroglih miz, javnih tribun, tiskovnih konferenc, ucnih delavnic in najrazlicnejših kampanj. Imamo tudi lastno strokovno gradivo na podrocju promocije zdravja.

Uspešni smo v politiki civilnega dialoga v odnosu do države in Evropske unije. Smo eden izmed štirih pripravljalcev novele ZOUTI in delujemo na podrocju zakonodajnih politik EU, kjer so NVO iz SZTK podale predloge za Zeleno knjigo Evropske komisije «K Evropi brez tobaka« (2007). Doprinesli smo k uveljavitvi zakonodajnih politik v EU in RS. Delegacija NVO iz SZTK je na pogajanjih z evropskimi poslanci doprinesla, da so ti glasovali za dvig trošarin na tobacne izdelke do leta 2014, kar bo dvignilo nivo javnega zdravja.

Slovenska zveza za tobacno kontrolo bo v prihodnosti postala Center za razvoj, informiranje, krepitev in participacijo NVO, delujocih na podrocju zdravja. Povezovala bo vse NVO iz vseh statisticnih regij RS in bo nosilka izobraževanj med NVO s podrocja zdravja, nosilka izobraževanja za poklicne kompetence - omogocala bo samostojnost dela v NVO z možnostjo zaposlitve. Krepila bo delovanje NVO, ki imajo potencial za izvajanje javnih storitev v RS. Kot nosilec mreže bo SZTK v RS in v EU (Evropska komisija, evropske koalicije) prepoznana kot pomemben sogovornik in posrednik predlogov s podrocja zdravja.

O projektu

Vzpostavitev in razvoj podpornega okolja za informiranje, mreženje, krepitev in participacijo nevladnih organizacij, delujocih na podrocju zdravja na nacionalni in EU ravni

Dejavnosti projekta so informiranje in povezovanje NVO na podrocju zdravja, strokovna usposabljanja za clane mreže ter druge NVO, ki delujejo na podrocju zdravja, krepitev civilnega dialoga na nacionalni in EU ravni ter vzpostavljanje podpornega okolja za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje NVO in promocija NVO sektorja na podrocju varovanja zdravja.

Izvedli bomo razlicne dogodke, kot so srecanje predstavnikov NVO, okrogle mize, izobraževalne delavnice, izobraževalne konference, strokovni seminarji, posveti, predavanja, konference in bazarji. Izvedli bomo promocijsko kampanjo, izdajali epublikacije, e-novice, e-zbornike, zloženke, brošure, prirocnike ter naredili register NVO, ki delujejo na podrocju zdravja.

Slovenska zveza za tobacno kontrolo bo delovala kot center za razvoj, informiranje, krepitev in participacijo NVO, delujocih na podrocju zdravja v RS in bo vodila vsebinsko mrežo.

Pripravljali in podajali bomo lastne pobude in predloge zakonskih in podzakonskih sprememb in dopolnitev aktov ob seznanitvi ciljne javnosti o prioritetah in argumentih na podrocju sprejemanja in priprave predlogov. V mislih imamo spremembo Zakona o društvih, Zakona o omejevanju uporabe tobacnih izdelkov, financne in davcne zakonodaje na podrocju NVO, udejanjanja direktiv EU na podrocju zdravja, pripravo konkretnega predloga za dosego permanentnega sofinanciranja vseh nevladnih organizacij v RS, ki delujejo na podrocju zdravja. Spremljali bomo Zakon o pacientovih pravicah in Zakon o duševnem zdravju.

Promovirali bomo zdravje kot najvišjo dobrino. Izpopolnjevali bomo znanja na podrocju promocije zdravja in javnih zdravstvenih politik z uvajanjem metodoloških in didakticnih pristopov za rast NVO v RS, še posebej v slabše razvitih regijah v smislu krepitve, konkurencnosti in privlacnosti regij ter zaposlovanja s spodbujanjem podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja ter izboljšanja kvalitete sistema izobraževanja in raziskovalne razvojne dejavnosti v povezavi z EU direktivami o javnem zdravju, Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva (2008-2013) v RS (kljucni cilj so zdravi prebivalci RS, zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev, prednostna razvojna podrocja so krepitev in varovanje zdravja, sodelovanje civilne družbe v postopkih priprave predpisov s podrocja zdravja, pomenu ustreznega informiranja o zdravilih in medicinskih pripomockih, kazalniki zdravstvenega stanja umrljivosti in obolevnosti, dejavniki tveganja povezani z življenjskim slogom…) ter sklepom Evropske komisije za izvajanje drugega programa ukrepov Skupnosti na podrocju zdravja (izboljšati zdravstveno varnost državljanov, spodbujati zdravje, vkljucno z zmanjšanjem neenakosti na podrocju zdravja, zbirati in širiti zdravstvene informacije in znanje, dopolniti in podpirati politiko dodane vrednosti, kar hkrati prispeva k vecji solidarnosti in blaginji v EU).

Te cilje bomo dosegli z razširitvijo mreže NVO, ki delujejo na podrocju zdravja v RS – z razvojem partnerstva in sodelovanja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. S pomocjo ustanovljene mreže bomo obcutno vplivali na kazalnike zdravstvenega stanja v Sloveniji (zmanjšanje umrljivosti in zmanjšanje vodilnih vzrokov smrti). Doprinesli bomo k sprejemanju bolj zdravih vzorcev življenja ter vecji produktivnosti prebivalstva.

Zaposlili bomo 2 delavca in ju izobrazili za delo v vsebinski mreži. Za ucinkovitejše delovanje mreže bomo izobrazili 50 novih prostovoljcev. Posodobili in modernizirali bomo kvaliteto izobraževanja na podrocju komunikacije, civilnega dialoga, prenosa modelov dobrih praks, vodenja kampanj, organiziranja strokovnih posvetov, konferenc, okroglih miz, medijskih kampanj, novih e - participativnih orodij itd. Vplivali bomo na procese oblikovanja in izvajanja javnih politik na nacionalni in EU ravni. Povezane NVO na nacionalni in EU ravni bomo lažje pripomogle k izvajanju kljucnih ukrepov na podrocju politik zdravstvenega varstva in doprinesle k permanentnemu sofinanciranju NVO.

Z dinamiko gospodarskega sektorja je pomembno v družbi zagotoviti tudi višjo stopnjo socialnega kapitala, ki bo gradil ekonomijo v prihodnje. Projekt bo gradil družbeno zaupanje in vezi, ki prispevajo h koordiniranemu in kooperativnemu delovanju ljudi v skupno korist. Mreža bo tako omogocala razlicnim skupinam, da se povezujejo v skupnem interesu informiranja o varovanju zdravja, ki bi ga država zaradi preobremenjenosti sicer lahko prezrla. Preko povezane mreže organizacij bodo interesne skupine imele možnost za opozarjanje na morebitne nepravilnosti.

Delovanje mreže bo vzpodbujalo angažiranost za vecjo socialno vkljucenost prebivalstva iz obmejnih in ekonomsko šibkejših statisticnih regij. Mreža bo delovala po nacelu enakosti spolov pri nacrtovanju, izvajanju, spremljanju, ter vrednotenju politik vsebinske mreže. Mreža bo s promocijo temeljnih clovekovih pravic združevanja in svobode govora vzpodbujala državljansko iniciativo. NVO clanice bodo ob strokovni podpori mreže in z visoko ucinkovito usposobljenimi kadri vzpodbujale solidarnost med razlicnimi družbenimi skupinami.

Tesen stik z lokalnim prebivalstvom NVO omogoca spremljanje aktualnih razmer in odzivov vseh slojev prebivalstva. Sistematicen prenos teh izkušenj na telesa odlocanja za izboljšanje vsebinske mreže jim bo omogocila organizirana mreža NVO za podrocje varovanja zdravja.

NVO bodo zaradi delovanja po nacelu demokraticne pluralnosti omogocale stalni dotok aktualnih informacij prebivalcem RS, še posebej revnim, pripadnikom marginalnih skupin, invalidom, otrokom in starostnikom ne glede na raso, versko pripadnost in spolno orientiranost.

Pomembna je povezanost SZTK, sodelovanje NVO s podrocja zdravja v RS in EU, prepoznavnost SZTK in NVO clanov s podrocja zdravja v družbi ter gospodarskem in javnem sektorju v RS in EU.

NVO v RS in EU sodelujejo v procesih priprave predlogov EU za izboljšanje zdravja prebivalcev in vplivajo na odlocitve evropskega parlamenta v politiki »Javnega zdravja v EU«.

Kontakt:

Mihaela Lovše

Slovenska zveza za tobacno kontrolo
Kopitarjeva 2 2000 Maribor
Tel.: +386 2 235 55 06
Fax.: +386 2 250 20 31
Gsm: +386 51 317 113
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran: www.tobak-zveza.si

Projekt »Vzpostavitev in razvoj podpornega okolja za informiranje, mreženje, krepitev in participacijo nevladnih organizacij, delujocih na podrocju zdravja na nacionalni in EU ravni« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja cloveških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.