12. člen (načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela)

E-pošta natisni

12. člen
(načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela)

(1) Prostovoljske organizacije so dolžne pri izbiri, usposabljanju in usmerjanju prostovoljcev v prostovoljsko delo z osebami s posebnimi potrebami in drugimi ranljivimi skupinami, kot so invalidi, osebe z motnjami v razvoju, starejše in nemočne osebe, osebe mlajše od 15 let, bolniki ter osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, zagotoviti, da prostovoljci imajo ali predhodno pridobijo posebna znanja, izkušnje in sposobnosti za prostovoljsko delo z navedenimi skupinami ljudi in drugimi osebami, ki se v skladu s posebnimi predpisi, štejejo za osebe s posebnimi potrebami oziroma na podlagi posebnih predpisov spadajo med ranljive skupine prebivalstva..

(2) Prostovoljskega dela s skupinami ljudmi iz prejšnjega odstavka ne smejo opravljati osebe:
- ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali obveznega zdravljenja odvisnosti ali prepovedi opravljanja poklica, dela ali dolžnosti ki je v zvezi s področjem opravljanja prostovoljskega dela ter
- zoper katere je bil uveden kazenski postopek ali so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za protipravno pridobitev premoženjske koristi.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login