19. člen (vsebina dogovora o prostovoljskem delu)

E-pošta natisni
19. člen
(vsebina dogovora o prostovoljskem delu)

(1) Bistvene sestavine dogovora o prostovoljskem delu so:
- podatki o strankah dogovora, njihovem prebivališču oziroma sedežu,
- določitev kraja in časa trajanja prostovoljskega dela, če gre za prostovoljsko delo v tujini ali zunaj kraja bivanja prostovoljca pa tudi podatki o nastanitvi ter načinu zagotavljanja drugih pogojev za opravljanje prostovoljskega dela,
- opis prostovoljskega dela,
- določitev pravice do dnevnega in tedenskega počitka,
- določitev specifičnih pravic in obveznosti prostovoljca ter obveznost spoštovanja etičnega kodeksa prostovoljske organizacije,
- določitev usposabljanja za prostovoljsko delo in mentorstva,
- določitev načina zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu,
- določitev načina zagotavljanja varnosti v času usposabljanja za prostovoljsko delo, v času opravljanja prostovoljskega dela in v času prihoda ter odhoda s kraja opravljanja tega dela, če se to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko ogrožale varnost, življenje ali zdravje prostovoljca,
- določitev upravičenih stroških vezanih na opravljanje prostovoljskega dela in načinu njihove povrnitve prostovoljcu,
- ugotovitev, da na strani prostovoljca ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mu onemogočale ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile njegovo zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim med opravljanjem prostovoljskega dela prihaja v stik,
- ugotovitev o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja prostovoljca
- določitev načina izvajanja medsebojnih pravic in dolžnosti ter
- določitev načina prenehanja dogovora.

(2) Obvezna sestavina dogovora s prostovoljcem, ki opravlja prostovoljsko delo z osebami s posebnimi potrebami in drugimi ranljivimi skupinami, je tudi izjava prostovoljca, da pri njemu niso podane okoliščine iz drugega odstavka 12. člena tega zakona. Prostovoljska organizacija lahko od prostovoljca zahteva tudi predložitev potrdila iz kazenske ali druge ustrezne uradne evidence, ki to dokazujejo.

(3) V primerih sklepanja dogovora o prostovoljskem delu z osebo, kateri je v celoti odvzeta poslovna sposobnost, sklene dogovor v njenem imenu skrbnik ali zakoniti zastopnik, ob pogoju, da se navedena oseba s tem strinja.

(4) V primerih sklepanja dogovora o prostovoljskem delu z otrokom do dopolnjenega 15. leta ali mladoletno osebo in osebo, kateri je delno odvzeta poslovna sposobnost je obvezna sestavina dogovora soglasje skrbnika ali zakonitega zastopnika, v skladu s predpisi, ki urejajo poslovno sposobnost navedenih oseb.

(5) Dogovor o prostovoljskem delu lahko vsebuje tudi druge sestavine, ki so pomembne za opravljanje prostovoljskega dela.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login