24. člen (evidenca prostovoljcev in prostovoljskega dela)

E-pošta natisni
24. člen
(evidenca prostovoljcev in prostovoljskega dela)

(1) Prostovoljska organizacija, ki zagotavlja in usposablja prostovoljce ter organizira prostovoljsko delo, vodi evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela tako, da za vsakega prostovoljca vzpostavi in vodi evidenčni list prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela.

(2) Evidenčni list prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela vsebuje naslednje podatke:
- naziv in sedež prostovoljske organizacije ter datumu vzpostavitve evidenčnega lista,
- osebno ime prostovoljca ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
- datum rojstva,
- spol,
- državljanstvo,
- status prostovoljca (učenec, dijak, študent, zaposlen, brezposeln, upokojenec, drugo),
- datum oziroma časovno obdobje, v katerem je prostovoljec delo opravil, ter podatek o kraju opravljanja prostovoljskega dela,
- podatek o tem, v kateri organizaciji je bilo opravljeno prostovoljsko delo,
- vrsta prostovoljskega dela, ki je lahko organizacijsko, vsebinsko ali ostalo delo.
- področje prostovoljskega dela po razvidu, določenim s predpisom iz sedmega odstavka tega člena ,
- kratko navedbo morebitnih spretnosti in znanj, ki jih je prostovoljec pridobil z usposabljanjem za prostovoljsko delo ali s prostovoljskim delom,
- število opravljenih prostovoljskih ur po vrsti in področju prostovoljskega dela in
- podpis odgovorne osebe.

(3) Podatek iz enajste alineje drugega odstavka tega člena prostovoljska organizacija vpiše, na zahtevo prostovoljca oziroma, če je tako dogovorjeno z dogovorom o prostovoljskem delu.

(4) Prostovoljska organizacija vodi evidenco v elektronski ali fizični obliki na način, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov.

(5) Prostovoljska organizacija ali druga pravna oseba, v okviru katere je bilo prostovoljsko delo opravljeno, mora prostovoljski organizaciji iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno sporočiti podatke o opravljenem prostovoljskem delu. Roke in način posredovanja podatkov organizaciji dogovorita z dogovorom iz drugega odstavka 10. člena.

(6) Organizacijsko delo iz devete alineje drugega odstavka tega člena pomeni opravljanje aktivnosti vodenja projektov in programov, njihove organizacije ali organizacije njenega dela in opravljanje mentorstva prostovoljcem. Vsebinsko delo iz devete alineje drugega odstavka tega člena pomeni opravljanje prostovoljskih del, za izvajanje katerih so potrebna posebna znanja in veščine ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali projekta. Posebna znanja in veščina lahko prostovoljec pridobi v šolsko-izobraževalnem sistemu ali na usposabljanju prostovoljske organizacije.
Ostalo delo iz devete alineje drugega odstavka tega člena pomeni opravljanje prostovoljskih aktivnosti, ki imajo ali naravo
pomožnih del za podporo prostovoljskemu programu ali projektu ali za opravljanje katerih ni potrebno posebno usposabljanje.

(7) Razvid področij prostovoljskega dela in podrobnejšo vsebino lista iz drugega odstavka tega člena določi minister, pristojen za javno upravo.


Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login