28. člen (obveznosti prostovoljca)

E-pošta natisni


28. člen
(obveznosti prostovoljca)

(1) Obveznosti prostovoljca so:
- izpolnjevanje obveznosti prevzetih s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu,
- skrbno opravljanje prostovoljskega dela, v skladu s strokovnimi standardi in etičnimi pravili, ter prejetimi navodili prostovoljske organizacije, ki prostovoljsko delo organizira,
- spoštovanje pravil delovanja prostovoljske organizacije in
- varovanje zaupnih poslovnih podatkov, ki jih kot take določi prostovoljska organizacija ter osebnih in drugih podatkov s katerimi so se seznanili ob opravljanju prostovoljskega dela
- vodenje evidence in poročanje o opravljenem prostovoljskem delu

(2) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka ima prostovoljec pravico odkloniti izvajanje navodil prostovoljske organizacije, če bi bilo opravljanje prostovoljskega dela v skladu z navodili nevarno za življenje ali zdravje prostovoljca ali drugih oseb ali v neskladju z veljavnimi predpisi. Opravljanje prostovoljskega dela lahko odkloni tudi v primeru, če meni, da bi bilo izvajanje za njega moralno ali etično nesprejemljivo ali v nasprotju s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu.

(3) Če bi izvajanje navodil prostovoljske organizacije, ki prostovoljsko delo organizira, lahko povzročilo škodo prostovoljcu, uporabnikom prostovoljskega dela ali tretjim osebam, je obveznost prostovoljca prostovoljsko organizacijo na to pisno opozoriti. V nujnih primerih, je izjemoma opozorilo lahko tudi ustno.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login