31. člen (povračilo stroškov)

E-pošta natisni
31. člen
(povračilo stroškov)(1) Prostovoljska organizacija mora, če je z dogovorom o prostovoljskem delu tako dogovorjeno, prostovoljcu povrniti naslednje stroške, ki so nastali v zvezi z izvajanjem prostovoljskega dela:
− potne stroške, stroške prehrane in nastanitve,
− stroške prevoza in druge stroške povezane s potjo in bivanjem v tujini, če gre za prostovoljsko delo v tujini,
− nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, ko gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega prostovoljskega dela in so kot taka določena v predpisih, ki urejajo delovna razmerja ali v posebnih predpisi in internih aktih prostovoljske organizacije

(2) Potne stroške, stroške prehrane in nastanitve, stroške prevoza in druge stroške povezane s potjo ter stroške povezane z bivanjem v tujini, organizacija prostovoljcu povrne v skladu s predpisi, ki urejajo povračila teh stroškov v delovno pravnih razmerjih.

(3) Nadomestilo za upravičeno uporabo lastnih sredstev se obračuna po dejanskih stroških, če so ti izkazani z dokazili ali v pavšalnem znesku. Pavšalni znesek nadomestila se določi na podlagi izračuna realnih stroškov, vendar na letni ravni ne sme presegati 15 % višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za januar preteklega koledarskega leta.

(4) Tujcu, ki je bil v Republiko Slovenijo napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela, mora prostovoljska organizacija izplačati tudi nadomestilo za osebne stroške, če je bilo s tujo prostovoljsko organizacijo, ki je tujca v Republiko Slovenijo napotila, tako dogovorjeno in če je slednja za tako izplačilo zagotovila potrebna sredstva. Nadomestilo za osebne stroške lahko organizacija prostovoljcu izplača mesečno ali v enkratnem znesku.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login