43. člen (poročila o prostovoljstvu)

E-pošta natisni
43. člen
(poročila o prostovoljstvu)(1) Prostovoljske organizacije iz prvega odstavka 24. člena tega zakona enkrat letno pripravijo poročilo o prostovoljstvu, ki vsebuje naslednje podatke za preteklo koledarsko leto:
- o številu, državljanstvu, spolu, starosti in delovno - pravnem statusu prostovoljcev,
- o kraju izvajanja prostovoljskega dela ter o prostovoljskih organizacijah in drugih pravnih osebah zasebnega ali javnega prava v okviru katerih je bilo prostovoljsko delo opravljeno, ter
- o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur ter številu opravljenih prostovoljskih ur glede na vrsto prostovoljskega dela, glede na starost, spol in delovno – pravni status prostovoljcev

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se izkazujejo po področjih prostovoljskega dela, v skladu z razvidom, določenim na podlagi sedmega odstavka 24. člena tega zakona.

(3) Poročilo o prostovoljstvu je priponka letnega poročila, ki ga organizacije pripravijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil, in se predloži hkrati z letnim poročilom preko spletnega portala organa za javno pravne evidence in storitve.

(4) Na podlagi poročil o prostovoljstvu pristojni organ za javno pravne evidence in storitve pripravi zbir podatkov o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga, skupaj s seznamom prostovoljskih organizacij, ki so v skladu s tem zakonom zavezane za poročanje, posreduje ministrstvu, pristojnemu za javno upravo.

(5) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, na podlagi zbira podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, pripravi skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga predloži Vladi Republike Slovenije v seznanitev.

(6)Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje zbir podatkov o prostovoljskih organizacijah in drugih pravnih osebah, v okviru katerih je bilo prostovoljsko delo opravljeno, podatke o številu prostovoljcev in opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost prispevka prostovoljstva k družbeni blaginji. Skupno poročilo o prostovoljstvu se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.

(7) Način izkazovanja in sporočanja podatkov iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, ocenjeno vrednosti opravljenega prostovoljskega dela, glede na vrsto prostovoljskega dela iz devete alineje drugega odstavka 24. člena, vsebino in roke za predložitev zbira podatkov iz četrtega odstavka tega člena ter rok za predložitev skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji, predpiše minister, pristojen za javno upravo.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login