52. člen (kazenske določbe)

E-pošta natisni
52. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 100 do 500 evrov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija, ki:
- ne sklene dogovora o prostovoljskem delu v pisni obliki (drugi odstavek 18. člena) ali ne izda potrdila o sklenitvi ustnega dogovora (prvi in peti odstavek 25. člena) ali ga sklene brez obveznih sestavin (drugi, tretji in četrti odstavek 19. člena);
- ne vodi evidence prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela (drugi in četrti odstavek 24. člena) ali evidence izdanih potrdil (šesti odstavek 25. člena).

(2) V kolikor so prekrški iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka tega člena storjeni proti mladoletni osebi ali osebi, ki ji je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, se znesek globe podvoji.

(3) Z globo od 2.000 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija, ki opusti dolžnost (prvi odstavka 12. člena) ali dopusti opravljanje prostovoljskega dela osebi, ki ji dela s temi skupinami ljudi ni dovoljeno opravljati (drugi odstavek 12. člena);

(4) Z globo od 400 do 800 evrov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija, ki z otrokom do dopolnjenega 15. leta ali mladoletno osebo ali osebo, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, sklene dogovor o opravljanju ali ji naloži opravljanje prostovoljskega dela, ki ni primerno njeni starosti in psihofizičnim zmožnostim ali pa ga dovoli opravljati brez nadzora mentorja (prvi, drugi in tretji odstavek 14. člena) in v času, ko takega dela ne bi smel opravljati (prvi odstavek 21. člena).

(5) Odgovorna oseba prostovoljske ali druga organizacije se kaznuje:
- z globo od 50 do 250 evrov za prekrške iz prvega odstavka tega člena,
- z globo od 1.000 do 2.000 evrov za prekršek iz tretjega odstavka tega člena ter
- z globo od 200 do 400 evrov za prekrške iz četrtega odstavka tega člena.
Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login